Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони „Европа инвестира в селските райони“

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони „Европа инвестира в селските райони“

Европейски земеделски фонд
за развитие на селските райони
„Европа инвестира
в селските райони“

 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

 

„ЩРОМ“ ЕООД реализира проект: “Модернизация на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци” в УПИ 105479-произв.и складова дейност,/образуван от ПИ 105476 и 105169/, м.”Шипа”, землище на с.Стряма, ИЗ Раковски

Проектът се финансира по BG06RDNP001-4.015 – процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съгласно Административен договор № BG06RDNP001-4.015-0089-C01.

Обща стойност на финансираните разходи за изпълнение на проекта: 3 673 884,31 лева, от които: 1 836 942,15 лева БФП, предоставена от ДФ „Земеделие“ при МЗХ и 1 836 942,16 лева – собствено финансиране.

Кратко описание на проекта:

Проектът съчетава инвестиция в иновативни за предприятието активи, които ще автоматизират технологичния процес, ще осигурят неговата цифровизация като същевременно ще подобрят качеството и безопасността на храните, както и тяхната проследяемост. Инвестиционното намерение е проектирано и разработено на база стремежа на ръководството на предприятието за популяризиране на стари български рецепти, вкусове и традиции в производството на зеленчукови деликатеси. Проектът дава възможност преработвателното предприятие да инвестира в ново, съвременно и иновативно оборорудване, което чрез автоматизация на процеса да повиши безопасността на произвежданите продукти, като сведе до минимум допълнителните процеси, които биха могли да я застрашат. Наличието на цифрови управления у по-голямата част от предвидените активи ще позволи да се контролират изцяло технологичните процеси, включително температурните такива.

Основна цел на проекта

е по-добро използване на факторите за производство чрез въвеждане на иновативни за предприятието технологии, които ще осигурят безопасността на произвежданите зеленчукови деликатеси и ще гарантират тяхното по-високо качество.

Очаквани резултати:

  • Подобряване безопасността и качеството на произвежданите зеленчукови деликатеси.
  • Повишаване на конкурентоспособността на предприятието.
  • Подобряване на работния процес в предприятието и запазване на заетостта.
  • Постигане на отлична среда и микроклимат, в която да работят служителите и работниците във фабриката.
  • Модернизация на физическия капитал на фабриката.
  • Принос в развитието на сектор “Плодове и зеленчуци”, чрез засилване на връзката между производител и преработвател.
  • Популяризиране на традиционните български зеленчукови деликатеси извън границите на Република България.